คนรุ่นใหม่อย่าเพิ่งเมินหน้ากับงานราชการ หากรู้ว่าได้สวัสดิการอะไรบ้างต้องร้องว้าว

คนรุ่นใหม่อาจมองว่างานราชการนั้นไม่คลู ไม่ชิล ไม่ตอบโจทย์ชีวิต แต่อยากให้พิจารณาให้ดี ว่าการสมัครงานราชการนั้น คุณได้ทำเพื่อประเทศชาติ ได้ทำงานเพื่อสังคม และยังได้รับสวัสดิการที่ให้ความมั่นคงในการดำรงชีวิต อีกมากมาย หากคุณรู้แล้วอาจเปลี่ยนใจมาสมัครงานราชการกับมากขึ้นก็ได้ เรามาดู กันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1) ลาได้ด้วยเหตุที่หลากหลาย  ในแบบที่คนทำงานเอกชนไม่สามารถทำได้ เช่น ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ลาติดตามคู่สมรส  ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

งานราชการ

2) ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งบ้าน  ทั้ง ตัวเอง พ่อแม่  คู่สมรส และบุตรซึ่งเบิกได้ถึงบรรลุนิติภาวะ

3) มีเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่ 1 ถึง คนที่ 3 ตามลําดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

4) ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เช่น ชายแดน หรือ พื้นที่ทุระกันดาร

5) มีโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ  เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจําให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต้นทุนต่ำได้อีกด้วย

6) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแสดงให้เห็นถึงความมานะและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงตระกูล

สมัครงาน งานราชการ

7) ได้รับเงินในรูปแบบของ บำเหน็จความชอบ และ บำเหน็จบำนาญ ประโยชน์เกื้อกูล

8) มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้  เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เดินทางไปราชการชั่วคราว เดินทางไปราชการประจำ  เดินทางกลับภูมิลำเนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ

9) ได้รับการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้มีเหตุจำเป็นในการเช่าบ้าน

10) ได้เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยนอกเวลาราชการในวันทำการเบิกได้  ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท   ในวันหยุดราชการเบิกได้  ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท

11) มีรถประจำตำแหน่ง  สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ  รองหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง  และข้าราชการประจำในต่างประเทศ  เป็นต้น

12) มีโทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล  ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานประจำบ้านพักและโทรศัพท์เคลื่อนที่

หากผู้สมัครงาน www.jobtopgun.com ท่านใดที่มีใจรักในการทำเพื่อผู้อื่น พร้อมที่จะเสียสละทำงานซึ่งอาจได้ค่าตอบแทนไม่มากเท่าเอกชน สนใจที่จะทำงานราชการก็ขอให้อุ่นใจและสบายใจได้ว่าท่านจะได้รับสวัสดิการที่ดีเป็นผลตอบแทนความเสียสละนั้น   ยิ่งคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วความสามารถและทักษะของคุณจะสามารถช่วยให้งานราชการและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยากให้ลองพิจารณาอาชีพรับราชการเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไว้ด้วย

Please follow and like us: