ทักษะที่คนทำงานธนาคารในยุคดิจิทัลต้องมี

การหางานธนาคาร ในยุคนี้ แม้คุณจะมีวุฒิการศึกษาด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี มายื่นเพื่อประกอบหลักฐานการสมัครงานอาจยังไม่พอเพราะมีทักษะที่จะทำให้การทำงานธนาคารในยุคนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกเหนือจากทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านแล้วมีทักษะอะไรอีกที่คนหางานธนาคารควรจะต้องมี  คือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ

ในยุคที่ธนาคารมีกิจกรรมมากกว่าการฝาก ถอน ปล่อยสินเชื่อ และขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ยุคนี้ธนาคารได้เสนอขายสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ Lifestyle ของผู้คน  ทักษะความสามารถที่ธนาคารต้องการให้พนักงานมีมากที่สุดในขณะนี้คือ ทักษะการวิเคราะห์ การหาความต้องการเชิงลึก ทักษะในการทดลองและขยายผล และทักษะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills) อาทิ การเป็นผู้นำ (Lead Change) การสื่อสาร (Communication) หรือ People Management Skills

หากจัดกลุ่มทักษะที่คนหางานธนาคารควรมีหรือพัฒนาตัวเองให้มีพร้อมก่อนสมัครงาน สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท

1.ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เน้นเรื่อง Mindset, การนำเสนอต่างๆ ความสามารถด้านสังคม เช่น การใช้ภาษา, การติดต่อสื่อสาร, ความเป็นมิตร, การมองโลกในแง่ดี, การแสดงออกทางสังคม, บุคลิก สามารถแบ่งย่อยได้เป็น ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonol skill) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง  จิตวิญญาณของความเป็นทีม (Team spirit) คือ การทำงานเป็นทีม ทำไปอย่างพร้อมเพรียงกัน  มารยาททางสังคม (Social grace) คือ การสร้างความประทับใจในเบื้องต้นมีมารยาทในการเข้าสังคม รู้วิธีการพูดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด  ธรรมเนียมทางธุรกิจ (Business etiquette) คือ ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวขององค์กรนั้นๆ เช่น ไม่ทะเลาะกันในเวลางาน เป็นต้น  ทักษะการต่อรอง (Negotiation skills) คือ การต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และคุณสมบัติด้านพฤติกรรม (Behavioural traits) คือ ทัศนะคติ, แรงจูงใจ, การบริหารเวลา  เป็นต้น

  1. ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) เน้นเรื่อง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการตลาด  การวิเคราะห์สถิติและประมวลผลข้อมูล ( Statistical Analysis and Data Mining )  การพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ ( Mobile Development ) การจัดการระบบคลังข้อมูล ( Storage Systems and Management )
  2. ทักษะในการใช้เวลาว่าง (Leisure skills) เน้นเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยเรื่องที่ชอบหรือสนใจ และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างสรรค์หรือต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าได้ อาทิ  การทำอาหาร, เล่นดนตรี, การเย็บปักถักร้อย,การทำสวน , การเลือกไวน์ ความชอบเฉพาะด้านเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคารได้

รู้เช่นนี้แล้วใครที่มุ่งหางานธนาคารในยุคนี้ต้องพัฒนาตัวเองให้มาก และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะให้รอบด้าน และคุณจะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานกับธนาคารยักษ์ใหญ่ในยุคที่การแข่งขันของธุรกิจการเงินการธนาคารมีมากกว่าการหาลูกค้าฝากเงินและลูกค้าสินเชื่อ

 

Please follow and like us: